Media Coverage

Rashtriya Sahara: 2 May 2019
Amar Ujala: 10 May 2019
Hindustan: 10 May 2019
Mahasamar: 10 May 2019
Hindustan: 15 May 2019
Kushinagar Janpad: 4 April 2019
Kanchan: 16 january 2019
kanak: 16 january 2019
City Opinion: 18 January 2019
Bhaskar News: 4 april 2019
Dainik Jagran: 1 May 2019